అమెరికాలో .......

అమెరికాలో .......
సియాటిల్ అందాలు చెప్పడానికి వీలుక్కదు చూస్తే తప్ప!!!!!!! ఎటుచూసినా ఒక అందమైన ద్రుశ్యం!!!!! పచ్చని చెట్లు..అవే పైన్ చెట్లు ఆకాశాన్ని అందుకొవాలని ఆశ పదుతున్నట్టు వుంటుంది...అసలే రాయలసీమ నుండి వచ్చినదాన్ని కదా..రాళ్ళుతప్ప...పచ్చదనాన్ని ఎరుగను ..ఈ అందాన్ని అస్వాదించాలా ..ఇది నా దేశంలో లేదని బాధ పడాలా???

0 comments:

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template