కాలం మారింది చాలా

కాలం మారింది చాలా - -------------------_ మనసు చిత్రమైనది.... జ్ఞాపకాల చిట్టా తీస్తూనే వుంది .... 60 ఏళ్ళుముందటి పుటల్ని వెదికి పట్టు కుంటూనే వుంది.... పది మంది పిల్లల లో ఒకరిగా పొద్దున్న లేచి స్నానాల గదికి క్యూలు, జడలు దువ్వించు కోవడాలు... సామూహిక టిఫన్లు, బడులకు పరుగులు... సాయంకాలాలు తోక్కుడు బిళ్ళలు, గోళీకాయలు, కాస్సేపు చదువులు, అమ్మ చేతి కలిపి కడులు, బామ్మ చేత తోకచుక్కల కథలు...వాహ్ !! కాల క్రమాన సోంత పిల్లలు... జడలు వేసే టైము లేక హెర్ కట్ లు, లెక్కలు చెప్పించలేక ట్యూషన్లు, ఇంకా పైన ఎంసెట్ కోచింగులు.. ఇంజనీరింగు చదువుల కోసం పాట్లు... చదువు లయ్యాక అమెరికాకు ఎగిరిన రెక్కలు.. గలగలలా సందడికి ఆనకట్ట నిశ్శబ్దం ఆవరించిన ఎన్నొదినాలూ... ఫోన్ల కోసం ఎదురు చూపులు! కాలం పరుగులు తీస్తూనేవుంది ... పెరిగింది టెక్నాలజీ...కంప్యూటర్లు..లాప్ టాప్లూ ఐ పాడ్ లూ , సోషియల్ నెట్ వర్క్లూ.. వేబ్ కెమరాలు పోయి ఫేస్ టైములూ.. నేరుగా చూడగలిగే అవకాశాలూ , మనమల బర్త్ డే లకు వేరువేరు లోకేషన్లు , పూల్ పార్టీలు, స్పా పార్టీలు, బౌన్సింగ్ ప్లేసులూ, విడియో గేములూ , ఎక్స్ బాక్సులూ, కోరినన్ని బట్టలూ,కోరికలకు మించిన వసతులు, హటాత్తుగా జ్ఞాపకాల పేజీలలో వెనక్కి పరుగులు... అమ్మ చిరునవ్వుల జ్ఞాపకాలు... పుట్టిన రోజున 'గుడికెళ్ళి దండం పెట్టుకో' అన్న ఆదేశాలు, దాచిపెట్టిన బట్టలే కొత్తవని వేసుకున్న సంబరాలు! చేతిలో పావలాకాసుతో ఎన్ని ఆలోచనలు?.. కాలం మారింది...కాలంతో పాటూ నేనూ జ్ఞాపకాల దొంతరను అణచి పెట్టి , నలుపూ తెలుపూ జ్ఞాపకాలను పక్కనపెట్టి! పంచరంగుల చిత్రాలను ముందరపెట్టి, భవిష్యత్తును బహుదానందంగా చూస్తూ .... కాలం పరిగెడుతూనే వుంది.... - -------------------_ మనసు చిత్రమైనది.... జ్ఞాపకాల చిట్టా తీస్తూనే వుంది .... 60 ఏళ్ళుముందటి పుటల్ని వెదికి పట్టు కుంటూనే వుంది.... పది మంది పిల్లల లో ఒకరిగా పొద్దున్న లేచి స్నానాల గదికి క్యూలు, జడలు దువ్వించు కోవడాలు... సామూహిక టిఫన్లు, బడులకు పరుగులు... సాయంకాలాలు తోక్కుడు బిళ్ళలు, గోళీకాయలు, కాస్సేపు చదువులు, అమ్మ చేతి కలిపి కడులు, బామ్మ చేత తోకచుక్కల కథలు...వాహ్ !! కాల క్రమాన సోంత పిల్లలు... జడలు వేసే టైము లేక హెర్ కట్ లు, లెక్కలు చెప్పించలేక ట్యూషన్లు, ఇంకా పైన ఎంసెట్ కోచింగులు.. ఇంజనీరింగు చదువుల కోసం పాట్లు... చదువు లయ్యాక అమెరికాకు ఎగిరిన రెక్కలు.. గలగలలా సందడికి ఆనకట్ట నిశ్శబ్దం ఆవరించిన ఎన్నొదినాలూ... ఫోన్ల కోసం ఎదురు చూపులు! కాలం పరుగులు తీస్తూనేవుంది ... పెరిగింది టెక్నాలజీ...కంప్యూటర్లు..లాప్ టాప్లూ ఐ పాడ్ లూ , సోషియల్ నెట్ వర్క్లూ.. వేబ్ కెమరాలు పోయి ఫేస్ టైములూ.. నేరుగా చూడగలిగే అవకాశాలూ , మనమల బర్త్ డే లకు వేరువేరు లోకేషన్లు , పూల్ పార్టీలు, స్పా పార్టీలు, బౌన్సింగ్ ప్లేసులూ, విడియో గేములూ , ఎక్స్ బాక్సులూ, కోరినన్ని బట్టలూ,కోరికలకు మించిన వసతులు, హటాత్తుగా జ్ఞాపకాల పేజీలలో వెనక్కి పరుగులు... అమ్మ చిరునవ్వుల జ్ఞాపకాలు... పుట్టిన రోజున 'గుడికెళ్ళి దండం పెట్టుకో' అన్న ఆదేశాలు, దాచిపెట్టిన బట్టలే కొత్తవని వేసుకున్న సంబరాలు! చేతిలో పావలాకాసుతో ఎన్ని ఆలోచనలు?.. కాలం మారింది...కాలంతో పాటూ నేనూ జ్ఞాపకాల దొంతరను అణచి పెట్టి , నలుపూ తెలుపూ జ్ఞాపకాలను పక్కనపెట్టి! పంచరంగుల చిత్రాలను ముందరపెట్టి, భవిష్యత్తును బహుదానందంగా చూస్తూ .... కాలం పరిగెడుతూనే వుంది....

0 comments:

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template