ప్రేమించడానికి ప్రత్యెక దినం అవసరమా?

నాకు నా కుటుంబం ఇష్టం మా ఆయనా, నాపిల్లలు అల్లుడ్లూ , మనవలూ మనమరాండ్లూ అందరి మీదా అనుక్షణం ప్రేమే.. ప్రపంచమే ప్రేమ మయం ప్రేమించడానికి ప్రత్యెక దినం అవసరమా?

0 comments:

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template