నిక్కరు

                  
                  నిక్కరు
“పండగకు నాకు నిక్కరు వద్దు” ఏడుపు గొంతుకతో అన్నాడు ఏడేళ్ళ శీను.
“ఏం?”
“ప్యాంటు కావాలి .....”
“నాలుగో  క్లాసు దాటలేదు...ప్యాంటు కావాలా?”  కోపంగా వుంది నాన్న గొంతు.
“గోపి ప్యాంటు వేసుకుంటాడు...”
“వాడితో నీకేమినోరు మూసుకుని తెచ్చింది వేసుకో “ నాన్న మాటకు తిరుగులేదు.
శీను ఏడుస్తూనే నిక్కరు వేసుకున్నాడు ఉగాది రోజు..
*******                          *******
“నిక్కరు కావాలి...” మెల్లిగా అన్నాడు శీను.
“నిక్కరు కావాలా??”
“అవును”
“నిక్కరు వేసుకుంటారా?” ఆశ్చర్యం!
“ఆ....”
మాల్ లోకి రవి తో పాటు వెళ్లి నిక్కరు కొనుక్కుని రావటం అయ్యింది.
కొత్త నిక్కరు వేసుకుని మురిసిపోయాడు శ్రీను అనబడే శ్రీనివాస రావు.
అమెరికాలో వున్న కొడుకు రవి దగ్గరికి వచ్చిన తరువాత అతడు కోరిన మొదటి కోరిక ఇది!
ఇప్పుడతని వయసు అరవై!!!!
                                                                                రచన -డా. లక్ష్మి రాఘవ 
******                            *****                    ******   
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


******                            *****                    ******   
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


******                            *****                    ******   

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


0 comments:

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template