అమ్మాయి అమెరికా వెళ్ళిపోతే

అమ్మాయి అమెరికా వెళ్ళిపోతే
శూన్యం అయిపోయింది ఇల్లంతా
నిశ్శబ్దం అంతటా......
భరించడం  నేర్చుకోవాలి ఇంకా ...

4 comments:

మాలా కుమార్ said...

అమ్మాయి ఎప్పటికైనా అమెరికా వెళ్ళేదేకదా . కొన్ని రోజులు దిగులు . పిల్లలతో గడిపిన రోజులు గుర్తుతెచ్చుకుంటూ హాయిగా కథలు రాసేయండి :)

Lakshmi Raghava said...

నిజమే మాలా గారూ ,
కొంచం టైము పడుతోంది...
అమెరికా నుండి వచ్చిన ఆశ తీరేట న్తలో వెళ్ళిపోతారు...

Zilebi said...

ఏమిటో నండీ

పూర్వ కాలం 'ఆడ' పిల్ల అనే వారు.

ఇప్పటి కాలం లో 'అమెరికా' పిల్ల అయి పోయే.
ప్చ్.. కాలగతిన కాలగర్భం లోని జ్ఞాపకాలే , స్కైప్ వీడియో కాల్ సే మరి దూరాన్ని తగ్గించేవి.

జిలేబి.

Lakshmi Raghava said...

థాంక్ యు జిలేబి గారూ,
ఇంకా ఎంతో రాయలనివున్నా ..మనసు ఆలోచించడం మానింది...నిజమే ఆడపిల్ల అమెరికా పిల్ల అనుకోవాలి ఇప్పుడు

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template